Privacyverklaring

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.petravissercoaching.nl.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Algemene voorwaarden

Petra Visser Loopbaancoaching

Algemene voorwaarden (versie 1 januari 2022)

 

Artikel 1 Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten door Petra Visser Loopbaancoaching, hierna te noemen Petra Visser.

b. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdracht: de tussen Petra Visser en opdrachtgever gesloten overeenkomst.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Petra Visser geleverde diensten.
Opdrachtnemer: Petra Visser Loopbaancoaching
Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Petra Visser wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Petra Visser is geaccepteerd en die op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet heeft gekozen voor begeleiding door Petra Visser.

 

Artikel 2 Grondslag van de offerte en de opdracht

a. Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliënt zijn geen kosten verbonden. Onder een oriënterend gesprek wordt verstaan het eerste onderhoud met een adviseur van Petra Visser. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

b. Offertes van Petra Visser zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt. De opdrachtgever en/of de cliënt verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de cliënt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken, die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Petra Visser de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.

c. Petra Visser behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen werknemer niet, danwel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, zal Petra Visser de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.

d. Petra Visser heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts is Petra Visser niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Petra Visser is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Petra Visser kenbaar behoorde te zijn.

e. Een opdracht tot begeleiding door Petra Visser komt niet tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Petra Visser. Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden.

f. De door Petra Visser aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief. Petra Visser Loopbaancoaching hanteert de richtlijnen conform AVG.

 

Artikel 3 Tarieven

a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Petra Visser gehanteerde tarieven exclusief BTW en exclusief reis-, parkeer- en verblijfskosten. Conform de belastingvoorschriften wordt 21% BTW gefactureerd voor alle advieswerkzaamheden, trainingen en coaching.

b. Jaarlijks kunnen de tarieven van Petra Visser worden aangepast naar het inflatiecorrectiecijfer.

c. De honorering die Petra Visser zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.

d. De reiskosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf.

e. Indien de cliënt niet tijdig op de afspraken arriveert, zal Petra Visser de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd.

f. Indien Petra Visser bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds verhoogt, zal zij dit 2 maanden van te voren aan de opdrachtgever melden. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn Petra Visser en de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. De lopende begeleidingen zullen in dat geval worden afgemaakt onder de eerder overeengekomen voorwaarden.

 

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

a. Betaling van het volledige honorarium dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van Petra Visser. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane betalingsverplichting.

b. Klachten over facturen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan.

c. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door Petra Visser te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom zonder dat Petra Visser gehouden is die kosten te adstrueren.

d. Petra Visser is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

e. In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:
- Annulering cq uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: 100% van de totale investering
- Annulering cq uitstel van de 15de dag tot en met de 28ste dag voor aanvangsdatum van de eerste dag: 50% van de totale investering
- Annulering cq uitstel eerder dan 28 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: nihil Deze bepalingen gelden voor training aan groepen. In de kosten zijn alle kosten inbegrepen, zoals kosten gemaakt door Petra Visser, huisvestigingskosten, catering en andere kosten aan derden. Petra Visser Loopbaancoaching  hanteert de richtlijnen conform AVG.

 

Artikel 5 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

a. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Petra Visser geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid en gedragscode

a. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. De door Petra Visser verstrekte syllabi en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemt voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt.

b. Indien en voorzover Petra Visser schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt vooraf het rapport mogen inzien.

c. Petra Visser verplicht zich te houden aan de meest recente gedragscode van de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten, Deze gedragscode kan bij Petra Visser of het NOLOC worden opgevraagd (www.NOLOC.nl).

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

a. Petra Visser is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door Petra Visser gegeven adviezen.

b. Petra Visser is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voorzover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.

c. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Petra Visser voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.

d. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk aan Petra Visser kenbaar te maken.

 

Artikel 8 Auteursrecht

a. De door Petra Visser uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en, onder voorbehoud van cliënt’s toestemming, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever.

b. Voor bekendmaking of ter beschikkingstelling van het werkmateriaal, adviezen en rapportages aan anderen dan opdrachtgever en cliënt is voorafgaande toestemming van Petra Visser nodig. Petra Visser Loopbaancoaching hanteert de richtlijnen conform AVG.

 

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging

a. Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

b. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Petra Visser vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de resterende periode met een maximum van 2 maanden.

c. In geval van opzegging door de opdrachtgever voordat de eerste afspraak tussen cliënt en Petra Visser heeft plaatsgevonden, is Petra Visser gerechtigd Euro 50.- aan administratiekosten in rekening te brengen.

d. Petra Visser is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien:
- de opdrachtgever in verzuim is;
- de opdrachtgever failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;
- opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden;
- cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.

e. In bovengenoemde gevallen volgens artikel 9 lid d is de opdrachtgever tegenover Petra Visser schadeplichtig. De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald.

f. Wanneer Petra Visser door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door Petra Visser blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 2 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. Indien de betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die nog niet zijn verricht, zal Petra Visser deze binnen redelijke termijn terugbetalen.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op alle betrekkingen tussen Petra Visser en de cliënt en/of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 11 persoonsgegevens

a. Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben Petra Visser bij het aangaan van een overeenkomst toestemming verleend om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Petra Visser Loopbaancoaching beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden. Petra Visser Loopbaancoaching hanteert de richtlijnen conform AVG.